Bepalings & Voorwaardes

1. ALGEMEEN

1.1 “Die Maatskappy” soos hierin gebruik, beteken Radium (Edms.) Bpk. “Klant” soos hierin gebruik beteken die persoon, firma, beslote korporasie of maatskappy wat goedere of dienste van die maatskappy bestel.

1.2 Tensy anders skriftelik deur die Maatskappy ooreengekom, sal hierdie voorwaardes enige vorige stelle voorwaardes wat in die Maatskappy se katalogus of elders verskyn, enige terme of voorwaardes vasgelê, opgeneemof na verwys deur die Klant, oorheers, hetsy in die bestelling of in enige onderhandelinge.

1.3 Geen afstanddoening, verandering of wysiging van enige van die bepalings van die voorkant of die keersy sal bindend wees tensy op skrif en onderteken deur ‘n Direkteur van die maatskappy.

1.4 Die aanvaarding van aflewering deur die Klant of sy agent van enige goedere van die maatskappy sal ‘n uitdruklike aanvaarding deur die Klant wees dat hierdie voorwaardes van toepassing is op die verkoop ondanks enige voorwaardes tot die teendeel wat die Klant mag poog om in sy eie voorwaardes van die koop op te lê.

1.5 In gevalle waar bestellings geplaas en per telefoon aanvaar word, sal die aanvaarding van aflewering deur die Klant of sy agent eweneens ‘n uitdruklike aanvaarding van hierdie voorwaardes wees.

1.6 Die terme en voorwaardes van die Kwotasie, Bestelling en Verkoop wat hierin uiteengesit is sal voorrang geniet bo enige voorwaardes vir die Aankoop tensy skriftelik ooreengekom deur ‘n Direkteur van die Maatskappy.

1.7 Alle terme en voorwaardes hierin uiteengesit sal ‘n integrale deel van hierdie ooreenkoms vorm, en die Klant erken dat hy van hierdie inhoud weet en dit verstaan ​​en dat alle sake wat met die Maatskappy aangegaan word daarvolgens en in terme van die voorwaardes hierin vervat gesluit sal word.

1.8 Alle en enige sakeonderneming, insluitend enige raad, inligting of diens verskaf, of dit verniet was of nie, deur die maatskappy is en sal onderworpe aan die voorwaardes hieronder uiteengesit wees en elke voorwaarde sal as geïnkorporeerd geag word as en om ‘n voorwaarde te wees van enige ooreenkoms tussen die Maatskappy en sy Klant.

2. PRYS

2.1 Die pryse wat gekwoteer is, is vir die hoeveelheid genoem en enige vermindering kan die prys beïnvloed. Kwotasies is onderhewig aan aanvaarding binne een maand vanaf die datum van die kwotasie.

2.2 Die maatskappy is onder geen verpligting om die pryslys wat aan die kliënt verskaf is op datum te hou nie.

2.3 Die kwotasieprys vir die goedere kan afwykend wees deur opwaartse toevoegings deur die Maatskappy in ooreenstemming met marktoestande op die datum van die werklike lewering en die Klant sal sulke verhogings in die prys betaal bykomend tot die gekwoteerde prys. Sonder vooroordeel aan die algemeenheid van die voorafgaande, sal “marktoestande” enige verhoging in die koste van arbeid en/of materiale, operasies, skommelinge in die wisselkoers teen groot oorsese geldeenhede en/of vervoer insluit.

2.4 Pryse sluit nie vervoerkoste deur normale padvrag, spoorvrag (Fast Freight) of pakkiepos in nie. Enige vereistes vir spesiale aflewering (oornag of lugvrag, ens.) sal gehef word teen kosprys.

2.4.1 Alle gekwoteerde pryse sluit BTW uit.

2.4.2 Items wat aangebied word is in minimum hoeveelhede verpak soos volgens die pryslys van die maatskappy en word slegs in veelvoude daarvan verskaf.

2.5 Die Maatskappy behou die reg om 2% rente bo Nedbank (‘n afdeling van Nedcor Bank Beperk) se primakoers te hef op rente op oortrokke fasiliteite, op alle bedrae verskuldig daaraan en onbetaald is na die datum van vereffening waarna verwys word in klousule 3 (1 ) hierin vervat, waarvan die gemelde rente sal saamstel en oploop van dag tot dag tot die betaling ten volle ontvang is.

3. BETALINGSTERME

3.1 Die Maatskappy se netto maandelikse rekening is betaalbaar voor of op die laaste dag van die maand wat op die datum van die faktuur volg. Alle betalings moet voor of op die betaaldatum gedoen word as ‘n voorvereiste vir toekomstige aflewerings.

3.2 Die Maatskappy stuur maandelikse rekeningstate uit. Geskille in verband met betalings wat daaruit voortspruit moet skriftelik ingedien word aan die Kredietbeheerder van die Maatskappy en moet binne binne dertig dae na die datum van die faktuur deur die Maatskappy ontvang word.

3.2.1 Enige geskil met betrekking tot ‘n gedeelte van die aankoop tot ‘n gedeelte van die koopprys sal soos volg hanteer word:

3.2.1.1 Die Klant sal daardie gedeelte van die koopprys in geskil in die Maatskappy se genomineerde Prokureurs se Trustrekening betaal, wat in Trust gehou sal word, hangende die uitslag van die geskil, waar die bedrag belê sal word in ‘n rentedraende trustrekening soos deur Artikel 78 (2) (a) van die Prokureurswet in die vooruitsig gestel is.

3.2.1.2 In die geval dat die geskil uiteindelik ten gunste van die maatskappy beslis word, is die Maatskappy se genomineer Prokureurs onherroeplik gemagtig om die gelde (insluitende rente daarop verdien) aan die Klant te betaal.

3.2.1.3 In die geval dat die geskil uiteindelik ten gunste van die Klant beslis word, is die Maatskappy se genomineer Prokureurs onherroeplik gemagtig om die gelde (insluitende rente daarop verdien) betaal aan die Klant te betaal.

3.2.1.4 Die verskil tussen daardie gedeelte van die koopprys in geskil en die totale koopprys sal onmiddellik aan die Maatskappy betaal word, en sal onder geen omstandighede deur die Klant gehou word hangende die vasstelling van enige geskil nie.

3.3 Die Maatskappy behou die reg om aflewerings op te skort en om enige handelsvoordele te herroep vir nie-nakoming van enige van die terme en voorwaardes hierin vervat.

3.4 ‘n Verklaring onderteken deur die Maatskappy met vermelding van die bedrag verskuldig deur die Klant sal prima facie bewyse wees van die bedrag van sodanige skuld en die feit dat die betaling daarvan verskuldig is aan die Maatskappy en sal ‘n likwiede dokument wees, voldoende vir alle doeleindes, insluitende die verkryging van oordeel en voorlopige vonnis teen die kliënt.

3.4.1 Nieteenstaande die bepalings vervat in klousule 11 hierna, sal al die risiko van die verlies of skade ten opsigte van afgelewerde goedere met aflewering na die Klant oorgaan. Die Klant sal alle onbetaalde goedere ten volle versekerd hou teen alle verlies en skade en sal die opbrengs van enige versekeringseis aan die Maatskappy betaal.

3.4.2 As die Maatskappy versuim of enige oortreding pleeg t.o.v. enige van die verpligtinge teenoor die Maatskappy, of indien enige uitspraak deur ‘n Geregshof teen die Klant toegestaan word, of as hy (die Klant) enige reëling of ooreenkoms met krediteure maak of aanbied om te maak, of enige daad van insolvensie pleeg, of indien enige bevel toegestaan ​​word teen die Klant vir sy Voorlopige of Finale Likwidasie/Sekwestrasie, of indien die Klant ‘n beperkte maatskappy is en enige besluit of petisie om sodanige maatskappy se besigheid af te sluit opgelê of voorgelê word behalwe vir rekonstruksie of samesmelting, of as ‘n ontvanger van sodanige maatskappy se besigheid opgelê of voorgelê word behalwe vir waarvoor dit aangestel is, sal die Maatskappy onverwyld die reg hê om enige bevel wat dan bestaan ​​en op skriftelike kennisgewing van sodanige bepaling wat deur dit na die Klant se laaste bekende adres gepos is, enige bestaande ​​bevel sal geag word dat dit sonder benadeling van enige eis of reg wat die Maatskappy andersins kan maak of uitoefen, bepaal.

3.5 Die Maatskappy sal geregtig wees om bykomend tot al die bogemelde bedrae, alle koste te verhaal wat daardeur aan sy Prokureurs uitbetaal is in die beveiliging van die Klant se nakoming van die bepalings hiervan, waarvan die kostes belas en herhaal kan word op die skaal soos tussen prokureur en sy kliënt en sal die koste van alle noodsaaklike bywonings, naspeurings en gegewe menings insluit, hetsy aksie ingestel is of nie.

4. AFLEWERINGS

4.1 Enige tyd of datum wat deur die Maatskappy vir aflewering vasgestel word word gegee en bedoel as slegs ‘n skatting en die Maatskappy sal nie aanspreeklik wees vir enige skade en verlies hetsy dit direk of indirek voortspruit uit die vertraging in die lewering en in geen geval sal dit rede wees om goedere af te keur nie.

4.2 Alle aanbiedings van goedere vanuit die voorraad is onderhewig daaraan dat die goedere onverkoop bly teen tye van ontvangs van bestelling.

4.3 Waar die Klant periode-aflewering spesifiseer, moet die finale aflewering binne 12 maande wees van wanneer die bestelling geplaas word. Periode-aflewerings kan slegs gemaak word op bestellings ter waarde van R 1000, verlies 00? of meer en elke aflewering ter waarde van R250, 00? of meer wees.

4.4 Aflewering sal deur die Klant geneem word binne die tydperk, indien enige, waarvan in die kwotasie of bestelling melding gemaak word en sodanige volle besonderhede soos wat nodig is (of vereis deur die Maatskappy) om die Maatskappy in staat te stel om aflewering te voltooi binne die sodanige tydperk sal deur die Klant voorsien word. Indien die Klant, vir enige rede, nie toe in staat was om die aflewering van die goedere te aanvaar nie en redelike stappe geneem is om hul agteruitgang te voorkom tot hul werklike aflewering en die Klant sal aanspreeklik wees aan die Maatskappy vir die redelike koste (insluitende versekering) daarvoor. Hierdie bepaling sal bykomend wees tot en nie ter vervanging van enige betaling of skade waarvoor die Klant aanspreeklik gehou mag word ten opsigte van sy versuim om die aflewering op die bestemde datum in ontvangs te neem.

4.5 Afleweringstye soos deur Maatskappy gekwoteer sal slegs van toepassing wees vanaf die datum waarop alle tegniese en kommersiële besonderhede heeltemal uitgeklaar en met die Maatskappy ooreengekom is.

5. TERUGSTUUR VAN GOEDERE

5.1 Geen goedere mag teruggestuur word tensy foutief en slegs dan as die Maatskappy skriftelik in kennis gestel is oor die redes vir die versoek van die goedere se terugstuur ingevolge Klousule 6 (30) wat hierin vervat is.

5.2 Die Maatskappy sal slegs die terugstuur van goedere aanvaar wat voldoen aan Klousule 5 (1) hiervan en wat verskaf deur die Maatskappy is.

6. WAARBORGE

6.1 Die Maatskappy waarborg dat die goedere geen foute in materiaal of vakmanskap sal bevat nie en aan die maatskappyspesifikasies sal voldoen. Die waarborg strek net tot die herstel en vervanging van  gewaarborgde goedere (na die Maatskappy se oordeel), wat teruggestuur is deur die Klant met voorafbetaalde vervoer, en waar die Maatskappy vind dat die goedere foutief of afwykend is, altyd met dien verstande dat die Maatskappy onder geen aanspreeklikheid sal wees vir:

6.1.1 Enige gevolglike verlies of skade van enige aard hoegenaamd nie.

6.1.2 Enige gebrek of tekortkoming wat deur die Maatskappy geag word as deur slytasie of deur die onbehoorlike of ongeskoolde hantering van die goedere veroorsaak, meer spesifiek:

6.1.2.1 Dele wat die grond bewerk;

6.1.2.2 Bande;

6.1.2.3 Elektroniese dele insluitende elektroniese sensors.

6.2 Indien die Klant bewus is daarvan dat die goedere nie in ooreenstemming met die spesifikasies is nie en hulle nieteenstaande aanvaar, sal die Maatskappy geen aanspreeklikheid hê nie.

6.3 ‘n Waarborgeis sal nie geldig wees tensy dit binne dertig dae na die ontdekking deur die Maatskappy ontvang is en sal nie in enige geval geldig wees tensy dit binne drie maande van die faktuudatum ingedien word nie.

6.4 Die Maatskappy kan nie verantwoordelik gehou word vir foute in tekeninge of proefvoorbeelde nadat hulle deur die Klant goedgekeur is nie.

6.5 Nieteenstaande die bogenoemde, alle uitgedrukte of geïmplementeerde waarborge of toestande wetsregtelik of anders as die kwaliteit of geskiktheid vir die doel word hiermee uitdruklik uitgesluit.

7. PATENTE

Die Klant sal die Maatskappy vrywaar teen alle skades, boetes, koste en uitgawes waarvoor die Maatskappy met die Klant se ontwerp, spesifikasies of instruksies.

8. VERVOER

8.1 Die Maatskappy behou die reg voor om die metodes van verpakking en verskeping te kies. Enige nie-standaard verpakking of versending waarop die Klant aandring sal slegs gedoen word indien daar vooraf gereël is en enige ekstra koste vir die Maatskappy sal gehef word.

8.2 Wanneer dit nodig is om hout- of plastiekkaste te gebruik sal die kostes hiervoor gehef word teen kosprys en is nie-inruilbaar.

8.3 Die Maatskappy sal nie verantwoordelik wees vir nie-aflewering van die hele besending of enige pakket wat deel vorm van ‘n besending nie, tensy die Klant die Maatskappy en die vervoerders binne 14 (veertien) dae van die versending of faktuurdatum in kennis stel. In die geval van goedere wat tydens vervoer beskadig word of die verlies van verpakte of ongepakte besending sal die Maatskappy nie verantwoordelik wees tensy die Klant die Maatskappy en die vervoerders binne 7 (sewe) dae na ontvangs van besending in kennis stel.

9. TOEPASSING EN REGSBEVOEGDHEID

9.1 Die Maatskappy sal geregtig wees, in eie oordeel om enige verrigtinge ingevolge hierdie ooreenkoms in enige Laer Hof wat jurisdiksie uitoefen in te stel, nieteenstaande die feit dat sodanige verrigtinge andersins buite die grense van die jurisdiksie van daardie Hof sou val. Die klousule sal geag word om die vereiste skriftelike toestemming uit te maak op grond van die bepalings van die Wet op Laer Hof, (soos van tyd tot tyd gewysig kan word), maar niks wat hierin gestel is sal die Maatskappy verhinder om enige optrede in te stel wat voortspruit uit hierdie Ooreenkoms in enige ander Hof van bevoegde jurisdiksie.

9.2 Ongeag die plek van uitvoering, verrigting en woonplek van die partye, sal alle aflewerings, kontrakte vir die verkoop van goedere, dienste en die verhouding tussen die Maatskappy en die Klant eksklusief beheer en vertolk word onder en in ooreenstemming met die wette van Suid-Afrika.

10. GEBEURLIKEHEDE

Die Maatskappy sal van alle aanspreeklikheid onthef word tot die mate waarin vervulling van sy verpligtinge verhoed, gefrustreerd of belemmer word as gevolg daarvan dat dit moet voldoen aan enige wet of enige reël, regulasies, bevel of rekwisisie daaronder gemaak, force majeure of deur enige oorsaak buite sy beheer.

11.EIENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Eiendomsreg van die goedere berus by die Maatskappy en sal slegs van die Maatskappy aan die Klant oorgaan met volle betaling deur die Klant van alle bedrae verskuldig. In die geval dat die goedere deur die Klant verkoop word in so ‘n wyse as om geldige eiendomsreg van die goedere na ‘n derde party te verskuif, terwyl enige bedrae verskuldig is soos bogenoemd, sal die Maatskappy se reg onder die Voorwaardes aan die opbrengs van sodanige verkoop of tot die eis vir sodanige opbrengs geheg word en n Klant sal sodanige opbrengs in ‘n aparte hof plaas.

11.2 Die Klant stem saam dat voor die betaling van die hele prys van die goedere, die Maatskappy die Klant se perseel enige tyd kan betree en die goedere daarvan verwyder, en dat voor sodanige betaling die Klant sodanige goedere afgesonder en identifiseerbaar sal hou vir hierdie doel.

11.3 In die geval dat die goedere wesenlike bestanddele raak van, of omskep word in hul produkte, terwyl bedrae verskuldig is soos voorsien in subvoorwaarde (1) hiervan, sal die Maatskappy eienaarskap van en eiendomsreg van sulke produkte hê asof hulle hul goedere was.

12. DOMICILIUM CITANDI ET EXECUTANDI

12.1 Die Klant kies sy/haar/sy domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes ingevolge hierdie ooreenkoms, en daarby vir die doel van die kennisgewing van alle kennisgewings en korrespondensie, die adres daardeur gegee vir die verrigting van die Maatskappy se verpligtinge.

12.2 Alle kennisgewings deur die Maatskappy gegee word, sal indien:

12.2.1 Aflewering per hand op ieder party se domicilium sal as ontvang geag word het ten tye van die aflewering.

12.2.2 Gepos deur voorafbetaalde geregistreerde pos deur die Maatskappy word geag as ontvang deur die Klant op die vyfde dag na die datum van versending.

12.3 Enige party is geregtig om hul domicilium verander deur skriftelike kennisgewing aan die ander party.

13. VERANDERING

Geen toevoeging tot variasie, of ooreengekome kansellasie van hierdie ooreenkoms sal van enige krag of effek wees tensy dieselfde op skrif gestel en deur al die partye ooreengekom is nie.

14. SKEIBAARHEID

Elke paragraaf klousule of sub-klousule van hierdie Ooreenkoms is skeibaar van die een na die ander, en indien enige paragraaf, klousule of sub-klousule foutief of onafdwingbaar is vir enige rede deur ‘n bevoegde Hof of Arbiter, sal die oorblywende paragrawe, klousules of sub-klousules (soos die geval mag wees) in volle krag en effek en sal voortgaan om van volle krag en effek te wees.

15. KWYTSKELDING

Geen toegewing wat enige party aan enige ander maak sal ‘n afstanddoening van enige van die regte van die gewer uitmaak nie, wat nie daardeur verhinder sal word om enige regte wat die begiftigde kan uitoefen wat ​​in die verlede mag onstaan het of wat mag ontstaan ​​in die toekoms.

16. AFSIENING VAN VOORDELE

Die Klant doen hiermee afstand van alle voordele van die regsuitsonderings non causa debiti, non numerate pecuniea, errore calculi, die hersiening van rekeninge en geen waarde ontvang, en alle ander uitsonderings wat dalk gepleit kan word buiten die geldigheid van die genoemde skuld of eis onder hierdie Kredietooreenkoms, en die Klant of sy behoorlik gemagtigde verteenwoordiger verklaar dat die betekenis en effek van hierdie uitsonderings behoorlik aan hulle verduidelik is en die Klant of sy behoorlik gemagtigde verteenwoordiger verklaar verder dat hy/sy dieselfde ten volle verstaan ​.